Chinese Medicinal Herbs - GONZALES

Julie and Joe Gonzales
Julie and Joe Gonzales
Julie and Joe Gonzales
Julie and Joe Gonzales
Title
Go to content
Chinese Medicinal Herbs
Frank and Christine used to sell Chinese Medicinal Herbs at their shop "Golden Groceries" in Portman St. Oakleigh (now under new management). So we compiled this pictorial index of Chinese Medicinal Herbs for them. Scorpions, cockroaches and centipedes are among our favourites...

Ai Ye
Ai Ye (Artemisine Argyi Folium) Mugwort Leaf

Ba Dou
Ba Dou (Croton Tiglii Semen) Croton Seed

Ba Ji Tian
Ba Ji Tian (Morinda Officianalis Radix) Morinda Root (med)

Ba Yue Zha
Ba Yue Zha (Akebia Fructus) Akebia Fruit (Mu Tong Fruit)

Bai Bu
Bai Bu (Stemona Sessilifolia Radix) Stemona Root

Bai Dou Kou
Bai Dou Kou (Amomi Cardomomum (or Kravanh) Fructus) Cardamon (White) Fruit, cluster

Bai Fu Zi
Bai Fu Zi (Typhonium Giganteum Rhizoma) Typhonium Rhizome

Bai Guo
Bai Guo (Gingko Bilobae Semen) Gingko Nut

Bai He
Bai He (Lilium Brownii Bulbus) Lily Bulb

Bai Hua She She Cao
Bai Hua She She Cao (Heydyotidis Diffusa Herba) Heydyotis (or Oldenlandia)

Bai Ji
Bai Ji (Bletillae Striatae Rhizoma) Bletilla Rhizome

Bai Ji Li
Bai Ji Li (Tribuli Terrestris Fructus) Tribulus or Caltrop Fruit

Bai Jiang Cao
Bai Jiang Cao (Herba cum Radice Patrinia Scabiosaefolia) Patrinia

Bai Jie Zi
Bai Jie Zi (Sinapis Albae Semen) Mustard (White) Seed

Bai Lian
Bai Lian (Ampelopsis Radix) Ampelopsis Root

Bai Mao Gen
Bai Mao Gen (Imperata Cylindrica Rhizoma) Wooly (or White) Grass Rhizome

Bai Mu Er
Bai Mu Er (Tremela Fuciformis Fructificatio) Wood Ear, Tremella Fruiting Body

Bai Qian
Bai Qian (Cynanchi Baiqian Radix) Cynanchum Root

Bai Shao Yao
Bai Shao Yao (Paeoniae Lactiflorae Radix) Peony (White) Root

Bai Tou Weng
Bai Tou Weng (Pulsatillae Chinensis Radix) Anemone (Chinese) Root (or Pulsatilla)

Bai Wei
Bai Wei (Cynanchum Atratum Radix) Swallowwort Root

Bai Xian Pi
Bai Xian Pi (Dictamnus Dasycarpus Radicis cortex) Dictamnus (or Dittany) Root Bark

Bai Zhi
Bai Zhi (Angelica Dahurica Radix) Angelica Root (Dahurica)

Bai Zhu
Bai Zhu (Atractylodis Macrocephalae Rhizoma) Atractylodes (White) Rhizome

Bai Zi Ren
Bai Zi Ren (Biotae Orientalis Semen) Biota Seed, Arbor-vitae Seed

Ban Bian Lian
Ban Bian Lian (Lobelia Chinenis, Herba cum Radice) Lobelia, Chinese (whole plant)

Ban Lan Gen
Ban Lan Gen (Isatidis Tinctoria Radix) Isatis Root, Woad Root

Ban Xia
Ban Xia (Pinellia Ternata Rhizoma (Brown-true)) Pinellia Rhizome (Fa - True)

Ban Zhi Lian
Ban Zhi Lian (Scutellaria Barbata Herba) Scutellaria, Barbat Skullcap

Bi Ba
Bi Ba (Piperis Longi Fructus) Piperis Fruit, Lang Pepper Fruit

Bi Ma Zi
Bi Ma Zi (Ricinus Communis Semen) Castor Seeds

Bi Xie
Bi Xie (Dioscorea Hypoglauca Rhizoma) Dioscorea Rhizome, Tokoro

Bian Dou
Bian Dou (Dolichoris Lablab Semen) Hyacinth Bean, Dolichos Bean, "Flat Bean"

Bian Xu
Bian Xu (Polygonum Aviculare Herba) Polygonum, Knotweed

Bing Pian
Bing Pian (Borneolum Synthetieum) Borneal Flake

Bo He
Bo He (Mentha Haplocalyx Herba) Field Mint, Mentha

Bu Gu Zhi
Bu Gu Zhi (Psoralea Cor'folia Fructus) Psoralea Fruit

Can Sha
Can Sha (Bombyx Mori Excrement) Silkwork Excrement

Cang Er Zi
Cang Er Zi (Xanthii, Caulis et Folium) Xanthium Stem and Leaf

Cang Zhu
Cang Zhu (Atractylodes Lancea Rhizoma) Atractylodes (Black) Rhizome

Cao Dou Kou
Cao Dou Kou (Alpinia Katsumada Semen) Katsumada's Galangal Seeds

Cao Guo
Cao Guo (Amomi Tsao-ko Fructus) Tsaoko Fruit, Lit. "Grass Fruit"

Cao Wu
Cao Wu (Aconiti Dunezoffi Szechuanensis Radix) Aconite Root

Ce Bai Tan
Ce Bai Tan (Biota Orientalis Cacumen Charcaol) Biota or Artorvitae Leaves Charcoal

Ce Bai Ye
Ce Bai Ye (Biota Orientalis Cacumen) Biota or Artorvitae Leaves

Chai Hu
Chai Hu (Bupleurum Chinense Radix) Bupleurum Root - Natural Sliced

Chan Tui
Chan Tui () Cicada Moulting

Che Qian Cao
Che Qian Cao (Plantago Asiatica Herba) Plantago, Aerial Plant

Che Qian Zi
Che Qian Zi (Plantago Asiatica Semen) Plantago Seeds

Chen Pi
Chen Pi (Citrus Reticulata Pericarpium) Citrus (Tangerine) Peel

Chen Xiang
Chen Xiang (Aquilaria Agallocha Lignum) Aquilaria Resin, Aloeswood

Chi Shao Yao
Chi Shao Yao (Paeoneae Rubrae Radix) Peony Root - Red

Chi Shi Zhi
Chi Shi Zhi (Halloysitum Rubrum) Kaolin, Halloysite - "red stone resin"

Chi Xiao Dou
Chi Xiao Dou (Phaseolus Calcaratus Semen) Aduki Bean

Chong Wei Zi
Chong Wei Zi (Leonurus Heterophyllus Semen) Leonurus Seed

Chou Wu Tong
Chou Wu Tong (Clerodendron Trichotomum Folium) Clerodendron (Hairy) Leaf

Chuan Bei Mu
Chuan Bei Mu (Fritillaria Cirrhosa Bulbus) Fritillaria (Tendrilled) Bulb

Chuan Lian Zi
Chuan Lian Zi (Melia Toosendan Fructus) Melia or Szechuan pagoda tree fruit

Chuan Niu Xi
Chuan Niu Xi (Cyathula Officinalis Radix) Cyathula root or Sezchuan ox knee

Chuan Wu
Chuan Wu (Aconitum Carmichaelii (Wutou) Radix) Aconite Tuber

Chuan Xin Lian
Chuan Xin Lian (Andrographis Paniculata Herba) Andrographis, Green Chiretta

Chuan Xiong
Chuan Xiong (Ligusticum Wallichii Radix) Ligusticum Root, Cnidium

Chun Gen Pi
Chun Gen Pi (Ailanthus Altissima Cortex) Ailanthus bark or root bark

Ci Shi
Ci Shi (Magnetitum) Magnetite

Ci Wu Jia
Ci Wu Jia (Eleutherococcus Senticosus Cortex Radix) Ginseng, Siberian root

Da Fu Pi
Da Fu Pi () Areca Peel, Betel Husk

Da Huang
Da Huang (Rheum Palmatum (or Rhei) Rhizoma) Rhubarb Rhizome

Da Hui Xiang
Da Hui Xiang (Illicium Veri Fructus) Illicium Fruit

Da Ji
Da Ji (Cirsium Japonicum Radix) Cirsium Root, Japanese Thistle Root

Da Qing Ye
Da Qing Ye (Isatis Tinctoria Folium) Indigo or Isatis Leaves

Da Xiao Ji
Da Xiao Ji (Cephalanoplos Segeti, Herba seu Radix) Cephalanoplos, "Small Thistle"

Dai Zhe Shi
Dai Zhe Shi (Haematitum) Hematite

Dan Dou Chi
Dan Dou Chi (Sojae, Depositum Praeparatum Insulsu) Soybean (prepared)

Dan Shen
Dan Shen (Salvia Miltiorrhiza Radix) Salvia Root

Dan Zhu Ye
Dan Zhu Ye (Lophatherum Gracile Herba) Lophatherum Stem and Leaves

Dang Gui Pian
Dang Gui Pian (Angelica Sinensis, Corpus Radicis) Angelica (Chinese) Root (sliced)

Dang Shen
Dang Shen (Codonopsis Pilosula, Radix) Codonopsis Root

Di Fu Zi
Di Fu Zi (Kochia Scopaaria Fructus) Kochia Fruit

Di Gu Pi
Di Gu Pi (Lycium Chinense Cortex Radicis) Lycium Root Bark, Wolfberry Cortex

Di Long
Di Long (Pheretima aspergillum) Earthworm

Di Yu
Di Yu (Sanguisorba Officinalis Radix) Sanguisorba Root

Ding Xiang
Ding Xiang (Eugenia Catyophyllata Flos) Clover Flower Bud

Dong Chong Xia Cao
Dong Chong Xia Cao (Cordyceps Sinensis, per liang) Cordyceps Fungus, Chinese

Dong Gua Pi
Dong Gua Pi (Benicasa Hispida Epicarpium) Wintermelon Peel

Dong Gua Ren
Dong Gua Ren (Benicasa Hispida Semen) Wintermelon Seed

Dong Kui Zi
Dong Kui Zi (Malva Verticillata Semen) Musk Mallow (or Abutilon) Seeds

Du Huo
Du Huo (Angelica Pubescens Radix) Angelica Root, Pubescent

Du Zhong
Du Zhong (Eucommia Ulmoides Cortex) Eucommia Bark

E Bu Shi Cao
E Bu Shi Cao (Centipedae Minima, Herba cum Radix) Centipede Herba

E Jiao
E Jiao (Equus asinus) Donkey-Hide Glue, Gelatin

E Zhu
E Zhu (Curcuma Zedoaria Rhizoma) Zedoaria (or Curcuma) Rhizome E Zhu

Er Cha
Er Cha (Acacia Catechu or Uncaria Gambier Paste) Cutch (Black or Brown) Paste

Fan Xie Ye
Fan Xie Ye (Cassia Angustifolia Leaf) Senna Leaf

Fang Feng
Fang Feng (Ledebouriella Sesloides Radix) Siler Root

Fang Ji
Fang Ji (StephaniaTetrandra Radix) Stephania Root

Fei Zi
Fei Zi (Torreya Grandis Semen) Torreya Seeds

Feng Fang
Feng Fang (Vespa Nidus, Polistes mandarinus Nest) Hornet Nest

Fo Shou
Fo Shou (Citrus Sarcodactylis Fructus) Finger Citron, Lit. "Buddha Hand"

Fu Hai Shi
Fu Hai Shi (Pumice) Pumice, "Float on the Sea Stone"

Fu Ling
Fu Ling (Pona Cocos Scierotium) Poria Plant Fungus, Hoelen

Fu Ling Pi
Fu Ling Pi (Pona Cocos Cortex) Poria Skin

Fu Pen Zi
Fu Pen Zi (Rubus Chingii Fructus) Raspberry, Chinese

Fu Ping
Fu Ping (Spirodela Polyrrhiza Herba) Spirodela Leaves

Fu Shen
Fu Shen (Poria Cocos Pararadicis Sclerotium) Poria Root Fungus

Fu Zi
Fu Zi (Aconitum Carmichaeli Radix (Treated)) Aconite Root (Treated)

Gan Cao
Gan Cao (Glycyrrhizae Uralensis Radix) Licorice Root medium

Gan Cao Zhi
Gan Cao Zhi (Glycyrrhiza Uralensis Radix) Licorice Root, honey-baked

Gan Jiang
Gan Jiang (Zingiber Officinalis Rhizoina) Ginger Rhizome, dried

Gao Ben
Gao Ben (Ligusticum Sinensis Rhizome et Radix) Ligusticum or Lovage Root, Chinese

Gao Liang Jiang
Gao Liang Jiang (Alpinia Officinarum Rhizoma) Galanga (Lesser) Rhizome

Ge Gen
Ge Gen (Pueraria Lobata Radix) Kudzu Root, Pueraria Root

Ge Hua
Ge Hua (Pueraria Lobata Flos) Kudzu Flower, Pueraria Flower

Ge Jie
Ge Jie (Gekko gecko Linnaeus) Red spotted lizard

Gou Ji
Gou Ji (Cibotium Barometz Rhizoma) Chain Fern Rhizome, Cibota

Gou Qi Zi
Gou Qi Zi (Lycium Barbarum Fructus) Lycium Fruit, Chinese Wolfberry

Gou Teng
Gou Teng (Uncaria Rhynchophylla Ramulus et Uncus) Gambir Vine

Gu Jing Cao
Gu Jing Cao () Inflorscence or Pipewort Scapus

Gu Sui Bu
Gu Sui Bu (Drynaria Fortunei Rhizoma) Drynaria Rhizome

Gu Ya
Gu Ya (Orzya Sativa Fructus Germinatus) Rice Sprout

Gua Lou
Gua Lou (Trichosanthes Kirilowii Fructus Pericarpium) Trichosanthes Fruit Peel

Gui Ban
Gui Ban () Fresh water turtle shell

Gui Pi
Gui Pi (Cinnamomum Tenuis Cortex) Cinnamon (Tenuis) Inner Bark

Gui Yu Jian
Gui Yu Jian (Buchnera Cruciaata Herba) Buchner Plant

Gui Zhi
Gui Zhi (Cinnamom Cassia Ramulus) Cinnamon Twig

Hai Cao
Hai Cao (Sargassum Pallidum Herba) Sea Weed

Hai Er Cha
Hai Er Cha (Acacia catechu) Bushy Knotweed Root and Rhizome

Hai Feng Teng
Hai Feng Teng (Piper Futo kadsura Caulis) Kadsura Stem

Hai Fu Shi
Hai Fu Shi () Pumice

Hai Ge Ke
Hai Ge Ke () Clam Shell

Hai Jin Sha
Hai Jin Sha (Spora Lygodii Japonici) Japanese fern spores

Hai Piao Xiao
Hai Piao Xiao () Cuttlefish Bones

Hai Tong Pi
Hai Tong Pi (Cortex Erythrinae) Coral Bean Bark

Hai Zao
Hai Zao () Sargassum, Seaweed

Hal Dai
Hal Dai (Zostera Marina Herba) Zostera

Han Lian Cao
Han Lian Cao (Eclipta Prostrata Herba) Eclipta

Han Shui Shi
Han Shui Shi (Calcitum) Calcitum

He Huan Hua
He Huan Hua (Albizzia Julibrissin Flos) Mimosa Tree Flowers

He Huan Pi
He Huan Pi (Albizzia Julibrissin Cortex) Mimosa Tree Bark

He Shi
He Shi (Carpesium Abrotanoides Fructus) Carpesium Fruit

He Shou Wu
He Shou Wu (Polygonum Multifori Radix) Polygonum Root

He Ye
He Ye (Nelumbo Nucifera Foium) Lotus Leaf

He Zi
He Zi (Terminalia Chebula Fructus) Terminalia (Myrobalan) Fruit

Hei Dou
Hei Dou (Glycine Semen) Black Bean

Hei Mu Er
Hei Mu Er (Auricularia Auricula Fructificatio) Aruicularia

Hei Zao
Hei Zao (Zizyphus Jujube Inermis, Fructus Ate) Date, Black

Hei Zhi Ma
Hei Zhi Ma (Sesamum Indicum Semen) Sesame (Black) Seeds

Hong Hua
Hong Hua (Carthamus Tinctorius Flos) Safflower Flower

Hong Jing Tian
Hong Jing Tian (Rhodiola Rosea) Rhodiola Root, Red flower in the sky

Hong Qu
Hong Qu (Monascus Purpureus) Red Yeasted Rice

Hong Teng
Hong Teng (Caulis Sargentodoxae) Sargentadoxa Vine

Hong Zao
Hong Zao (Ziziphus Jujuba Fructus) Date, Red (Chinese) Jujube

Hou Po
Hou Po (Magnoliae Officinalis Cortex) Magnolia Bark

Hu Huang Liang
Hu Huang Liang (Picrorhiza Scrophulariaeflora Rhizoma) Picrorhiza Rhizome

Hu Jiao
Hu Jiao () Black pepper

Hu Lu Ba
Hu Lu Ba (Trigonella Foenum-Graecum Semen) Fenugreek Seed

Hu Ma Zi
Hu Ma Zi (Semen Lini) Linseed

Hu Tao Ren
Hu Tao Ren () Walnut Nut

Hu Zhang
Hu Zhang (Polygonum Cuspidatum Rhizoma) Knotweed (Bushy) Rhizome

Hua Jiao
Hua Jiao (Zanthoxylum Bungeanum) Szechuan Pepper

Hua Rui Shi
Hua Rui Shi (Ophicalcitum) Ophicalcite, "flower stamen stone"

Hua Shi
Hua Shi (Talcum) Talcum

Huai Hua
Huai Hua (Sophora Japonica Flos) Pagoda Tree Flower

Huai Jiao
Huai Jiao (Sophora Japonica Fructus) Pagoda Tree Fruit

Huai Niu Xi
Huai Niu Xi (Achyranthes Bidentata Radix) Achyranthes Root

Huang Bai
Huang Bai (Phellodendri Cortex) Phellodendron Bark, Amur Cork Tree Bark

Huang Jing
Huang Jing (Polygonatum Sibiricum Rhizoma) Polygonatum, Siberian Solomon Seal Rhizome

Huang Lian
Huang Lian (Coptis Chinensis Rhizoma) Coptis Rhizome

Huang Qi
Huang Qi (Astragalus Membranaceus Radix) Astragalus Root

Huang Qin
Huang Qin (Scutelaria Baicalensis Radix) Scute or Baical Skullcap Root (High)

Huang Yao Zi
Huang Yao Zi (Dioscorea Bulbifera Tuber) Dioscorea Tuber, "yellow medicine"

Huo Ma Ren
Huo Ma Ren (Cannabis Sativa Semen) Hemp or Cannabis Seeds

Huo Xiang
Huo Xiang (Agastaches Rugosa Seu Pogostemi Herba) Patchouli or Agastache Plant

Ji Nei Jin
Ji Nei Jin () Chicken Gizzard's Stomach Lining

Ji Xue Teng
Ji Xue Teng (Spatholobus suberectus) Millettia Vine

Jiang Can
Jiang Can (Bombyx Batryticatus) Silkworm

Jiang Huang
Jiang Huang (Curcuma Longa Rhizoma) Tumeric Rhizome

Jiang Xiang
Jiang Xiang (Dalbergia Odorifera Lignum) Dalbergia Heartwood

Jiao Gu Lan
Jiao Gu Lan (Gynostemma Pentaphyllum Radix) Gynostemma Herb

Jie Geng
Jie Geng (Platycodon Grandiflorum Radix) Platycodon Root, balloon flower root

Jin Bu Huan
Jin Bu Huan (Lycopodium Clavatum Tuber) Lycopodium Tuber

Jin Qian Cao
Jin Qian Cao (Lysimachia Christina Herba) Lysimachia

Jin Yin Hua
Jin Yin Hua (Lonicera Japonica Flos) Honeysuckle Flower

Jin Ying Zi
Jin Ying Zi (Rosa Laevigata Fructus) Cherokee Rosehip

Jing Jie
Jing Jie (Schizonepeta Tenuifolia Herba seu FIos) Schizonepta Stem or Bud

Jiu Bi Ying
Jiu Bi Ying (Illicis Rotunda Cortex) Illicium Bark

Jiu Cai Zi
Jiu Cai Zi (Folium Allium Tuberosum Semen) Leek Seeds

Ju He
Ju He (Citrus reticulata Semen) Tangerine Seeds

Ju Hong Pi
Ju Hong Pi (Citrus Reticulata Pericarpium Rubrum) Tangerine Peel, red part

Ju Hua
Ju Hua (Chrysanthemum Morifolium Flos) Chrysanthemum Flower

Ju Luo
Ju Luo (Citrus Reticulata Fasciculus Vascula) Tangerine Inner Peel, pericardium

Jue Ming Zi
Jue Ming Zi (Cassia Tora Semen) Cassia Seeds

Ku Ding Cha
Ku Ding Cha (Illicium Folium) Illicum Tea

Ku Fan
Ku Fan (Alumen Preparatum) Alum, Prepared (External Use)

Ku Gua
Ku Gua (Bitter Melon) Bitter Melon

Ku Lian Pi
Ku Lian Pi (Melia Cortex Radicis) Melia Tree Root Bark

Ku Shen
Ku Shen (Sophora Flavescentis Radix) Sophora Root

Ku Xing Ren
Ku Xing Ren (Amarum Armeniace Semen) Bitter Apricot Kernal

Kuan Dong Hua
Kuan Dong Hua (Tussilago Farfara Flos) Coltsfoot Flower

Kun Bu
Kun Bu (Laminaria Japonica Algae Thallus) Kelp Thallus

Lai Fu Zi
Lai Fu Zi (Raphanus Sativus Semen) Radish Seeds

Lei Wan
Lei Wan (Polygorus Mylitta Fructification) Omphalia (Polygorus), fruiting body

Li Zhi He
Li Zhi He (Litchium Chinensis Semen) Leechee Nut

Lian Qiao
Lian Qiao (Forsythia Suspensa Fructus) Forsythia Fruit

Lian Xu
Lian Xu (Nelumbinis Nucifera Stamen) Lotus Flower Stamen

Lian Zi
Lian Zi (Nelumbinis Nucifera Semen) Lotus Seeds

Lian Zi Xin
Lian Zi Xin (Nelumbinis Nucifera Plumula) Lotus Plumule

Ling Xiao Hua
Ling Xiao Hua (Campsitis Grandiflora Flos) Campsitis Flower

Ling Zhi
Ling Zhi (Ganodenna Lucidum Fnactification Umbilicariae) Reishi Mushroom

Liu Huang
Liu Huang (Sulphur) Sulphur

Liu Ji Nu
Liu Ji Nu (Artemisia Anomalas Herba) Sweetgum Fruit

Long Dan Cao
Long Dan Cao (Gentiana Scabra Radix) Gentian (Chinese) Root

Long Gu
Long Gu () Fossilized Bone

Long Kui
Long Kui (Solani Nigri Herba) Solani

Long Yan Rou
Long Yan Rou (Euphoria Longana Arillus) Longan Fruit Flesh

Lu Dou
Lu Dou (Phasioli Radiati Semen) Mung Bean

Lu Feng Fang
Lu Feng Fang () Hornets Nest

Lu Gan Shi
Lu Gan Shi (Smithsonitum) Calamine, Smithsonitum

Lu Gen
Lu Gen (Phragmitis communis Rhizoma) Reed Rhizome

Lu Han Cao
Lu Han Cao (Evolvuli Alsinoidis Herba) Evolvulus

Lu Hui
Lu Hui (Aloes Herba) Aloe Vera

Lu Rong
Lu Rong () Elk/Deer Antler Velvet

Luo Han Guo
Luo Han Guo (Momordica Grosvenor Fructus) Momordica Fruit, "Arhat Fruit

Luo Shi Teng
Luo Shi Teng (Trachelospermum Jasminoides Caulis) Star Jasmine Stem

Ma Bian Cao
Ma Bian Cao (Verbena Herba) Verbena

Ma Bo
Ma Bo (Laiosphaera seu Calvatia Fructification) Puffball, Fruiting Body

Ma Chi Xian
Ma Chi Xian (Portulaca Oleracea Herba) Pursiane

Ma Dou Ling
Ma Dou Ling (Aristolochia Fructus) Birthwort fruit, Aristolochia fruit

Ma Huang
Ma Huang (Ephedra Herba) Ephedra, aerial part of plant

Ma Huang Gen
Ma Huang Gen (Ephedra Radix) Ephedra Root

Ma Qian Zi
Ma Qian Zi (Strychnotis Nux Vomica Semen) Nux-Vomica Seeds

Mai Men Dong
Mai Men Dong (Ophiopogonis Japonicum Tuber) Ophiopogoms Tuber

Mai Ya
Mai Ya (Hordei Vulgaris Fructus Germinatus) Barley Sprout, Malt

Man Jing Zi
Man Jing Zi (Viticum Fructus) Vitex Fruit

Mei Gui Hua
Mei Gui Hua (Rosea Rugosae Flos) Rose (Chinese), young flower

Mi Meng Hua
Mi Meng Hua (Buddleia Officinalis FIos) Buddleia Flower Bud

Ming Fan
Ming Fan (Alumen) Alum

Mo Yao
Mo Yao (Myrrha) Myrrh

Mu Dan Pi
Mu Dan Pi (Moutan Cortex Radix) Moutan root bark, Tree peony root bark

Mu Gua
Mu Gua (Chaenomelis Lagenaria Fructus) Quince (Chinese) Fruit

Mu Hu Die
Mu Hu Die (Oroxylum Indicum Semen) Oroxylum Seeds

Mu Li
Mu Li (Ostrea Concha) Oyster Shell

Mu Tong
Mu Tong (Akebia Trifoliata Caulis (caulis mutong)) Akebia Vine

Mu Xiang
Mu Xiang (Aucklandia lappe or Saussurea lappa Radix) Costus or Aucklandia Root

Mu Zei
Mu Zei (Equisetum Hiemale Herba) Scouring Rush, Shave Grass

Nan Sha Shen
Nan Sha Shen (Adenophora Tetraphylla Radix) Adenophora or Glehnia Root

Nan Xing Ren
Nan Xing Ren (Prunus Armeniaca Semen) Apricot (Southern) Pit

Niu Bang Zi
Niu Bang Zi (Arctium Lappa Fructus) Burdock (Great) Fruit

Niu Xi
Niu Xi () Achyranthes Root

Nu Zhen Zi
Nu Zhen Zi (Ligustrum Lucidum Fructus) Privet Fruit, Ligustrum

Nuo Dao Gen
Nuo Dao Gen (Oiyza Gluinosa Rhizoma et Radix) Rice (Glutinous) Root and Rhizome

Ou Jie
Ou Jie (Nelumbo Nucifera Nodus Rhizomatis) Lotus Rhizome Node

Pang Da Hai
Pang Da Hai (Sterculia Scaphigera Semen) Sterculia (Boat) Seed

Pao Jiang
Pao Jiang (Zingiberis Officinals Rhizoma) Ginger Rhizome, quick-fried

Pei Lan
Pei Lan (Eupatorium Fortunei Herba) Eupatorium

Pen Sha
Pen Sha (Borax) Borax

Pi Pa Ye
Pi Pa Ye (Eriobotrya Japonica Folium) Loquat Leaf

Pu Gong Ying
Pu Gong Ying (Taraxacuni Mongolicum Herba cum Radix) Dandelion, with flower and root

Pu Huang
Pu Huang (Typha Angustifolia & Latifolia Pollen) Cattail Pollen, Bulrush Pollen

Qian Cao Gen
Qian Cao Gen (Rubia Cordifolia Radix) Madder or Rubia Root

Qian Hu
Qian Hu (Peucedanum Praeruptorum Radix) Hogfennel Root, Peucedanum

Qian Li Guang
Qian Li Guang (Senecionis Scandentis Herba) Senecionis

Qian Nian Jian
Qian Nian Jian (Homalomena Occulta Rhizoma) Homalomena Rhizome

Qian Niu Zi
Qian Niu Zi (Pharbitidus Semen) Morning Glory Seeds

Qian Shi
Qian Shi (Euiyale Ferox Semen) Euiyale Seeds

Qiang Huo
Qiang Huo (Notoptergium Incisum Rhizoma et Radix) Notopteiygium Root & Rhizome

Qin Jiao
Qin Jiao (Gentiana Macrophylla Radix) Gentiana Root

Qin Pi
Qin Pi (Cortex Fraxini) Korean Ash Branch Bark

Qing Dai Fen
Qing Dai Fen (Indigo Pulverata Levis) Indigo (Isatis) Leaf processed

Qing Hao
Qing Hao (Artemisia Apiacea Herba) Wormwood, aerial part

Qing Pi
Qing Pi (Citrus Reticulata Viride Pericarpium) Tangerine (unripened) Peel

Qing Xiang Zi
Qing Xiang Zi (Celosia Argentea Semen) Celosia Seeds

Qu Mai
Qu Mai (Dianthus Superbus Herba) Dianthus, Pink (aerial parts)

Quan Xie
Quan Xie (Buthus Martensi) Scorpion

Ren Dong Teng
Ren Dong Teng (Lonicera Japonica Ramus) Honeysuckle Stem

Ren Shen
Ren Shen () Ginseng

Rou Cong Rong
Rou Cong Rong (Cistanches Deserticola Herba) Broomrape, fleshy stem

Rou Dou Kou
Rou Dou Kou (Myristica Fragrans Semen) Nutmeg Seeds

Rou Gui
Rou Gui (Cinnamomum Cassia Cortex) Cinnamon, (inner bark)

Ru Xiang
Ru Xiang (Olibanum Gummi (Boswelia Carterii)) Frankincense

San Leng
San Leng (Rhizoma Sparganii Stoloniferi) Scirpus Rhizome

San Qi
San Qi () Pseudoginseng Root

Sang Bai Pi
Sang Bai Pi (Moms Alba Cortex Radix) Mulberiy Root Bark

Sang Ji Sheng
Sang Ji Sheng (Viscum Coloratum seu Loranthi Ramus) Mulberry Mistletoe ("parasite") Stems

Sang Piao Xiao
Sang Piao Xiao () Mantis Egg Case

Sang Shen Zi
Sang Shen Zi (Morus Alba Fructus) Mulberry Fruit or Fruit-Spike

Sang Ye
Sang Ye (Morus Alba Folium) Mulberry (White) Leaf

Sang Zhi
Sang Zhi (Morus Alba Ramulus) Mulberry Twig

Sha Ren
Sha Ren (Amomum Villosum Fmctus seu Semen) Cardamon, grains-of-paradise fruit

Sha Shen
Sha Shen (Adenophora Tetraphylla seu Glehnia Radix) Adenophora Root, Northern

Sha Yuan Zi
Sha Yuan Zi (Astragalus Complanatus Semen) Astragalus Seed, Milkvetch Seed

Shan Dou Gen
Shan Dou Gen (Sophora Subprostrata Radix) Sophora Root

Shan Nai
Shan Nai (Kaempferia Galanga Rhizoma) Galanga Rhizome

Shan Yao
Shan Yao (Dioscorca Opposita Radix) Yam, Chinese

Shan Zha
Shan Zha (Crataegus Pinnatifida Fructus) Hawthorn Fruit

Shan Zhi Zi
Shan Zhi Zi (Gardenia Jasminoides Fructus) Jasmine (Cape) Fruit, gardenia fruit

Shan Zhu Yu
Shan Zhu Yu (Cornus Officinalis Fructus) Cherry, Cornelian Asiatic

She Chuang Zi
She Chuang Zi (Cnidium Monnieri Semen) Cnidium Seeds

She Gan
She Gan (Belamcanda Chinensis Rhizoma) Belamcanda Rhizome

Shen Jin Cao
Shen Jin Cao (Lycopodium Herba cum Radix) Lycopodium

Shen Qu
Shen Qu (Massa Fermentata) Medicated Leaven

Sheng Di
Sheng Di (Rehmannia Glutinosa Radix) Rehmannia Root, Chinese Foxglove

Sheng Jiang
Sheng Jiang (Zingerberis Officianalis Cortex Rhizomatis) Ginger

Sheng Ma
Sheng Ma (Cimicifuga Foetida or Daburica Rhizoma) Black Cohosh Rhizome

Shi Chang Pu
Shi Chang Pu (Acorus Gramineus Rhizoma) Sweetfiag Rhizome

Shi Di
Shi Di (Diospyros Kaki Calyx) Persimmon Calyx (Sepal)

Shi Gao
Shi Gao () Gypsum

Shi Hu
Shi Hu (Herba Dendrobii) Dendrobium orchid stem

Shi Jue Ming
Shi Jue Ming () Abolone Shell

Shi Jun Zi
Shi Jun Zi (Quisqualis Indica Fructus) Quisqualis Fruit, Rangoon creeper fruit

Shi Liu Pi
Shi Liu Pi (Punica Granatum Pericarpium) Pomegranate Husk

Shi Shang Bai
Shi Shang Bai (Selaginella Doederlenii Herba) Selaginella

Shi Wei
Shi Wei (Pyrrosia Lingua Folium) Pyrrosia Leaves

Shou Di Huang
Shou Di Huang (Rehmannia Glutinosa Radix Conquita) Rebmannia Root, cooked in wine

Shu Yang Quan
Shu Yang Quan (Solanus Lyrati Herba) Solanus

Si Gua Luo
Si Gua Luo (Luffa Cylindrica Fasciculus Vascularis) Sponge (Vegetable), dried skeleton

Song Jie
Song Jie (Pinus Tabulaeformis Lignum Nodi) Pine (Knotty) Wood

Song Xiang
Song Xiang (Pinus Resina) Pine Wood Resin

Su Mu
Su Mu (Caesalpinia Sappan Lignum) Sappan Wood

Su Xin Hua
Su Xin Hua (Jasmini FIos) Jasmine Flower

Su Zi
Su Zi () Perilla seed

Suan Zao Ren
Suan Zao Ren (Zizyphus Spinosa Semen) Jujube (Sour) Seed

Suo Yang
Suo Yang (Cynomorium Songaricum Herba) Cynomorium, fleshy stem

Tai Zi Shen
Tai Zi Shen (Pseudostellaria Heterophylla Radix) Pseudostellaria Root, Prince Ginseng

Tan Xiang
Tan Xiang (Santalum Album Lignum) Sandalwood, heariwood

Tao Ren
Tao Ren (Prunus Persica Semen) Peach Kernal

Tian Hua
Tian Hua () Trichosanthes Root

Tian Ji Huang
Tian Ji Huang (Hypericum Japonicum Herba) Hypericum (Chinese Leaf & Stem)

Tian Ma
Tian Ma () Gastrodia Root

Tian Men Dong
Tian Men Dong (Asparagus Cochinchinensis Tuber) Asparagus Tuber

Tian Nan Xing
Tian Nan Xing (Arisaematis Rhizoma Praeparatum) Jack-in-the-pulpit Rhizome

Ting Li Zi
Ting Li Zi (Descurainia Sophia Semen) Descurainia Seeds

Tong Cao
Tong Cao (Tetrapanax Papyriferus Medulla) Rush Pith

Tu Fu Ling
Tu Fu Ling (Smilax Glabra Rhizoma) Glabrous Greenbrier Rhizome

Tu Niu Xi
Tu Niu Xi (Achyranthis Lougifolia Radix) Achyranthis Root

Tu Si Zi
Tu Si Zi (Cuscuta Chinensis Semen) Cuscuta Seeds

Wa Leng Zi
Wa Leng Zi (Concha Arcae) Cockle Shell

Wang Bu Liu Xing
Wang Bu Liu Xing (Semen Vaccariae Segetalis) Vaccaria Seeds

Wei Ling Xian
Wei Ling Xian (Clematis Chinensis Radix) Clematis Root

Wu Bei Zi
Wu Bei Zi (Rhus Chinensis Galla) Gallnut (cocoon) of Chinese Sumac

Wu Bie Zi
Wu Bie Zi (Momordica Cochinchinensis Semen) Momordica Seeds

Wu Gong
Wu Gong (Scolopendra) Centipede

Wu Jia Pi
Wu Jia Pi (Acanthopanax Gracilistylus Cortex Radix) Acanthopanax Root Bark

Wu Ling Zhi
Wu Ling Zhi () Flying Squirrel Feces

Wu Mei
Wu Mei (Prunus Mume Fructus) Mume Fruit, Lit. 'Dark Plum"

Wu Tong Zi
Wu Tong Zi (Firmiana Simplicis Semen) Firmiana Seeds

Wu Wei Zi
Wu Wei Zi (Schisandra Chinensis Fructus) Schisandra Fruit, five flavored seed

Wu Yao
Wu Yao (Lindera Stiycbnifolia Radix) Lindera Root

Wu Zhu Yu
Wu Zhu Yu (Evodia Rutaecarpa Fructus) Evodia Fruit

Xi Xian Cao
Xi Xian Cao (Herba Siegesbeckiae) Siegesbeckia Plant

Xi Xin
Xi Xin (Asarum Sieboldii Herba cum Radix) Ginger, Chinese Wild

Xi Yang Shen
Xi Yang Shen (Panacis quinquifolii Radix) American Ginseng

Xia Ku Cao
Xia Ku Cao (Prunella Vulgaris Spica) Prunella, Selfheal Spike

Xian He Cao
Xian He Cao (Agrimonia Pilosa Herba) Agrimony

Xian Mao
Xian Mao (Curculigo Orchioidis Rhizoma) Curculigo Rhizome, "immortal grass"

Xiang Fu
Xiang Fu (Cyperus Rotundus Rhizoma) Cyperus Rhizome, Nut-grass

Xiang Ru
Xiang Ru (Elsholtzia Splendens Herba) Madder, Aromatic

Xiao Hui Xiang
Xiao Hui Xiang (Foeniculum Vulgare Fructus) Fennel Fruit

Xiao Ji
Xiao Ji (Herba Cephalanoploris) Small Thistle

Xie Bai
Xie Bai (Allium Macrostemon Bulbus) Chive Bulb, Chinese

Xin Yi Hua
Xin Yi Hua (Magnolia Liliflora Flos) Magnolia Flower

Xiong Huang
Xiong Huang (Realgar) Realgar

Xu Chang Qing
Xu Chang Qing (Radix Cynanchi Paiculali) Cynanchi Paiculali

Xu Duan
Xu Duan (Dipsacus Asper Radix) Teasal (Japanese) Root, Dipsacus

Xuan Fu Hua
Xuan Fu Hua (Inula Japonica Flos) Inula Flower

Xuan Ming
Xuan Ming (Mirabilitum Purum) Mirabilite, purer form

Xuan Shen
Xuan Shen (Scrophularia Ningpoensis Radix) Scrophularia Root, ningpo figwort root

Xue Jie
Xue Jie (Daemonorops Draconis Sanguis) Dragon's Blood (resin of the plant)

Xue Yu Tan
Xue Yu Tan () Carbonized Human Hair

Ya Dan Zi
Ya Dan Zi (Brucea Javanica Semen) Brucea (Javanese) Fruit

Yan Hu Suo
Yan Hu Suo (Corydalis Yanhusuo Rhizoma) Corydalis Rhizome

Yang Qi Shi
Yang Qi Shi (Actinolitum) Actinolite

Ye Jiao Teng
Ye Jiao Teng (Polygonum Multiflori Caulis) Polygonum Vine

Ye Ju Hua
Ye Ju Hua (Chrysanthemum Indium Flos) Chysanthemum Flower, Wild

Yi Mu Cao
Yi Mu Cao (Leonuri Heterophylli Herba) Motherwort, Chinese

Yi Yi Ren
Yi Yi Ren (Coix Lachryma Jobi Semen) Coix Seeds, Job's Tears Seeds

Yi Zhi Ren
Yi Zhi Ren (Alpinia Oxyphylla Fructus) Cardamon (Black) Fruit

Yin Chai Hu
Yin Chai Hu (Stellaria Dichotoma Radix) Stellaria Root

Yin Chen Hao
Yin Chen Hao (Artemisia Capillaris Herba) Capillaris Shoots and Leaves

Yin Yang Huo
Yin Yang Huo (Epimedium Grandiflorum Herba) Epimedium, aerial parts

Yu Jin
Yu Jin (Curcuma Longa Tuber) Tumenc Tuber, Curcuma Tuber

Yu Li Ren
Yu Li Ren (Prunus Japonica Semen) Cherry (Bush Cherry) Pit

Yu Mi Xu
Yu Mi Xu (Zea Mays stylus) Cornsilk

Yu Xing Cao
Yu Xing Cao (Houttuynia Cordata Herba cum Radix) Houtuynia

Yu Zhu
Yu Zhu (Polygonatum Odoratum Rhizoma) Polygonatum, Solomon's seal rhizome

Yuan Zhi
Yuan Zhi (Polygala Tenuifolia Radix) Poygala, Chinese Senega Root

Zao Jiao
Zao Jiao (Gleditsia Sinensis Fructus) Honeylocust (Chinese) Fruit

Zao Jiao Ci
Zao Jiao Ci (Gleditsia Sinensis Spina) Honeylocust (Chinese) Spine

Zao Xiu
Zao Xiu (Paris Rhizoma) Paris Rhizome

Ze Xie
Ze Xie (Alisnia Plantago-aquatica Rhizoma) Alisma, water plantain rhizome

Zhang Nao
Zhang Nao (Camphora) Camphor

Zhe Bei Mu
Zhe Bei Mu (Fritillaria Verticillata Bulbus) Fritillaria Bulb

Zhe Chong
Zhe Chong (Eupolyphaga sinensis) Cockroach

Zhen Zhu Mu
Zhen Zhu Mu (Pteria Margaritifera Concha) Mother-of-Pearl

Zhi Ke
Zhi Ke (Citrus Aurantium seu Poncirus Fructus) Orange (Bitter), unripened fruit

Zhi Ke Qiao
Zhi Ke Qiao (Citrus aurantium) Sundried Orange

Zhi Mu
Zhi Mu (Anemarrhena Asphodeloidis Rhizoma.) Anemarrhena Rhizome

Zhi Shi
Zhi Shi (Citrus Aurantium seu Poncirus Fructus ) Orange (Bitter), unriped fruit

Zhi Zi
Zhi Zi (Gardenia Jasminoidis Fructus) Gardenia, Cape Jasmine Fruit

Zhu Ling
Zhu Ling (Polyporum Umbellatum Sclerotium) Polyporus Scierotium (myceliwn mass)

Zhu Ru
Zhu Ru (Bambusa Breviflora Foium) Bamboo Shavings

Zi Cao Rong
Zi Cao Rong (Lithosperm Erythrorhizon ) Lithosperm Root & Leaf Hairs

Zi Hua Di Ding
Zi Hua Di Ding (Viola Yedoensis Herba Cum Radix) Violet or Viola, whole plant

Zi Jing Pi
Zi Jing Pi (Cercis Chinensis Cortex) Cercis Bark

Zi Ran Tong
Zi Ran Tong (Pyritum) Pyrite

Zi Su Geng
Zi Su Geng (Penila Frutescens Caulis) Perilla Vine

Zi Su Ye
Zi Su Ye (Perilla Fruitescens Folium) Perilla Leaf

Zi Wan
Zi Wan (Astens Tataiici Radix) Aster (Purple) Root

Back to content